Brownstone » Brownstone Institute-artikler » Vi har glemt Kants moralske lektion
Vi har glemt Kants moralske lektion

Vi har glemt Kants moralske lektion

DEL | UDSKRIV | EMAIL

I 18th århundrede Immanuel Kant – uden tvivl den vigtigste filosof fra den historiske europæiske oplysningstid – gav os, hvad der er kendt som en 'deontologisk (pligtorienteret)' moralfilosofi, i modsætning til for eksempel en 'konsekventialistisk' variant, eller en der vurderer den moralske rigtighed. af menneskelige handlinger ved at spørge, om resultaterne (konsekvenserne) af handlinger retfærdiggør selve handlingerne. Det hævdede Kant derimod pligt – ikke tilbøjelighed – bør betragtes som det eneste grundlag for at bedømme handlingernes moralske godhed. 

Dette efterlader naturligvis spørgsmålet om at fastslå det handlinger skal forstås som værende underlagt "call of duty" og samtidig kriteriet for sådanne handlinger. Kants svar på dette spørgsmål er med rette berømt og involverer noget ubetinget, eller hvad han kaldte det 'kategoriske imperativ'. Sidstnævnte skal dog sådan set ikke placeres i et vakuum, men står i en afgørende relation til noget, der er 'grundlæggende godt'. Kant skrev om dette i blandt andre publikationer, hans Grundlaget for moralens metafysik (Jeg bruger versionen oversat af Beck, LW New York: The Liberal Arts Press, 1959), hvor han argumenterede som følger (s. 46):

...antag, at der var noget, hvis eksistens i sig selv havde absolut værdi, noget, der som et mål i sig selv kunne være et grundlag for bestemte love. I den og kun i den kunne der ligge grundlaget for et muligt kategorisk imperativ, altså en praktisk lov.

Det er bemærkelsesværdigt, at der er en vigtig forskel mellem 'bestemt' i ​​betydningen 'positive' love, såsom dem, der regulerer internetsikkerhed, og det, der understøtter sådanne særlige, statsspecifikke love, nemlig den universelt gyldige 'praktiske lov' ( relateret til Praxis) eller 'moralsk lov', som kan bruges som prøvesten for førstnævnte med hensyn til deres retfærdiggørelse. En anden måde at sige dette på er at sige, at hvad der er lovligt og hvad der er moralsk ofte er to forskellige ting. 

'Bestemte love' her kunne enten betegne 'positive love' eller den slags 'love', der i sig selv er universelle, fordi de er de maksimer eller generelle principper, på grundlag af hvilke man handler – såsom forbud mod mord – der kan betragtes som udtryk for en universel morallov, der gælder for alle rationelle væsener. Med Kants ord, som involverer viljen, handlingen, den (moralske) 'lov', universalitet og et svar på spørgsmålet ovenfor om noget af 'absolut værdi' (Kant 1959: 55, 59-60):

Den vilje er absolut god, som ... er en vilje, hvis maksime, når den er lavet til en universel lov, aldrig kan komme i konflikt med sig selv. Således er dette princip også dets højeste lov: Handl altid efter den maksime, hvis universalitet som lov du samtidig kan vil. Dette er den eneste betingelse, hvorunder et testamente aldrig kan komme i konflikt med sig selv, og et sådant imperativ er kategorisk. 

'Universaliserbarhed' af et specifikt princip eller maksime – ikke at lyve eller afgive falske løfter eller at modstå tilbøjeligheden til mord eller selvmord, uanset graden af ​​lidelse man er udsat for (Kant 1959: 47-48) – kræves derfor, for at den kan betragtes som en universel 'lov' – en som er forenelig med den ubetingedekategorisk imperativ' i uddraget ovenfor. Det samme ville være tilfældet med det, der i det tidligere uddrag blev omtalt som 'bestemte love', som ville omfatte alle de 'positive love', der findes i ethvert land og er blevet til af dets lovgivende organs forfatningsmæssige beføjelser. 

Sådanne "positive love" skal formuleres i overensstemmelse med et lands forfatning, som igen kan betragtes som det sæt af grundlæggende principper, der styrer det sociale liv i det pågældende land. Disse vil omfatte den eksplicitte erklæring om visse "rettigheder", såsom retten til liv, retten til at eje ejendom, ytringsfrihed og bevægelsesfrihed. Medmindre sådanne love består testen i at blive vurderet i forhold til det 'kategoriske imperativ', ville de dog ikke være universelt anvendelige, hvilket sandsynligvis er tilfældet med love, der er kultur- og nationsspecifikke, såsom Sydafrikas Black Empowerment-love . Men enhver positiv lov, der overgår en bestemt nations eller kulturs rækkevidde, med formodet gyldighed for alle mennesker, skal være forenelig med det 'kategoriske imperativ' for at blive betragtet som værende moralsk forsvarlig. 

Det er ikke svært at afgøre, om noget – en handling, som man er ved at udføre – består denne moralske lakmusprøve eller ej; man skal blot spørge, om den maksime eller det motiverende princip, der ligger til grund for det, er foreneligt med det 'kategoriske imperativ'. Sidstnævnte sætning betyder løst 'en kommando, som er ubetinget', i modsætning til et betinget imperativ, såsom 'Stem på Parti X, hvis du er imod den vågne kultur.' Sidstnævnte angiver klart en betingelse, hvorimod den kategoriske imperativ ikke gør det.

Det er grunden til, at buddet, 'Du må ikke slå ihjel', er universelt. Det er derfor foreneligt med det 'kategoriske imperativ', mens dets modsætning - 'Du skal dræbe' - taget som et bud, er ikke forenelig med Kants kategoriske imperativ, fordi det ville være en performativ modsigelse. Det følger heraf, at det kategoriske imperativ er rent formelt; den foreskriver ingen materielle, kulturspecifikke handlinger, der skal udføres. Sådanne handlinger kan dog bedømmes i forhold til dette universelle imperativ.  

Grunden til, at jeg har givet så vedvarende opmærksomhed til Kants kategoriske imperativ, er at male en baggrund for at se på nogle tilfælde af handlinger, hvor motiver, der er forenelige med det kategoriske imperativ, er eller tydeligvis ikke var til stede. Handlingerne fra de ansvarlige for at fremstille de såkaldte Covid-'vacciner' - handlinger, der uundgåeligt gik forud for kampagnen, for at administrere disse 'skud - er uden tvivl uforenelige med kravet om det kategoriske imperativ, at maksimen eller motivet for en handling være universaliserbar, med andre ord, at den skal betragtes som en universel lov for alle rationelle væsener. Overvej følgende uddrag fra en artikel i Exposéen (3. marts 2024):

I et nyligt datasæt udgivet af den britiske regerings kontor for national statistik (ONS) er der opstået et overraskende mønster med hensyn til dødelighedsrater pr. 100,000 hos teenagere og unge voksne, hvilket udløste en bølge af spørgsmål og opfordringer til yderligere undersøgelser fra folkesundhedseksperter.

ONS-datasættet, tilgængeligt på ONS-webstedet link., beskriver dødsfald efter vaccinationsstatus fra 1. april 2021 til 31. maj 2023. Vores analyse fokuserede på dødelighedsrater pr. 100,000 personår fra januar til maj 2023 blandt indbyggere i England i alderen 18 til 39 år, og det, vi fandt, er virkelig chokerende .

Indledende observationer af dataene viser, at personer i denne aldersgruppe, som havde modtaget fire doser af en COVID-19-vaccine, udviste højere dødelighed sammenlignet med deres uvaccinerede modparter.

I hver eneste måned var fire-dosis-vaccinerede teenagere og unge voksne signifikant mere tilbøjelige til at dø end uvaccinerede teenagere og unge voksne. Det samme kan også siges for én-dosis-vaccinerede teenagere og unge voksne, og to-dosis-vaccinerede teenagere og unge voksne i februar 2023...

I de resterende måneder forblev uvaccinerede teenagere og unge voksnes dødelighed inden for 20-noget pr. 100,000 personår. Mens fire-dosis vaccinerede teenagere og unge voksnes dødelighed kun gik så lavt som 80.9 pr. 100,000 i april og forblev inden for 85 til 106 pr. 100,000 i de resterende måneder.

Den gennemsnitlige dødelighed fra januar til maj pr. 100,000 personår var 26.56 for uvaccinerede teenagere og unge voksne og chokerende 94.58 pr. 100,000 for fire-dosis-vaccinerede teenagere og unge voksne.

Det betyder i gennemsnit, at de fire-dosis-vaccinerede var 256 % mere tilbøjelige til at dø end de uvaccinerede baseret på dødelighedsrater pr. 100,000.

Apologeter for de farmaceutiske virksomheder, der producerede 'vaccinerne', vil sandsynligvis hævde, at disse iøjnefaldende uoverensstemmelser i dødeligheden er tilfældige, eller i værste fald manifestationen af ​​nogle tekniske 'fejl', der sneg sig ind i produktionsprocessen. Sådan en undskyldning – fordi det er det, den er – ville mildest talt være rent uoprigtig. Ordsproget, 'Korrelation er ikke årsagssammenhæng' skjuler det faktum, at hvad angår dødsrater blandt 'vaccinerede' individer, sammenlignet med sådanne tal blandt 'ikke-vaccinerede', så falder så iøjnefaldende høje dødelighedsrater sammen med (eftervirkningerne af) en global begivenhed med administration af disse 'prop-skud', som de sigende kaldes i disse dage. 

Ed Dowd i sin bog, 'Årsag ukendt:' Epidemien af ​​pludselige dødsfald i 2021 og 2022, skriver følgende efterord:

Et hurtigt tankeeksperiment:

Forestil dig, at tusindvis af raske unge amerikanere døde pludseligt, uventet, mystisk - og derefter blev ved med at dø i en alarmerende og eskalerende hastighed. (Der var engang) ville det udløse en presserende undersøgelse fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) for at fastslå årsagen til dødsfaldene.

Forestil dig, at opmærksomme og nysgerrige sundhedsmyndigheder opdager, at de afdøde alle gentagne gange havde indtaget et nyt og lidt forstået stof. Dernæst fastslår embedsmændene med sikkerhed, at stoffet, disse børn tog, har en klar virkningsmekanisme til at forårsage betændelse i hjertet og andre hjerteskader hos nogle mennesker.

De erfarer, at offentlige sundhedsmyndigheder i andre lande har set det samme og holdt op med at anbefale det samme stof til unge mennesker. Dernæst anbefaler nogle af de mest højtstående og ærede videnskabelige rådgivere for den amerikanske regering offentligt, at stoffet stoppes for unge mennesker.

Endelig underskriver tusindvis af læger rundt om i verden andragender og skriver udtalelser, der modsætter sig stoffet til unge. Eksperter fra Harvard, Yale, MIT, Stanford og Oxford universiteter melder sig for at give udtryk for deres bekymringer.

Ak, det tankeeksperiment kræver ikke nogen fantasi, fordi det er præcis, hvad der er sket - bortset fra delen om opmærksomme og nysgerrige CDC-embedsmænd, der skynder sig ind for at spørge. Den del skulle jeg finde på [skriver Dowd].

I pre-Covid-19-verdenen, ville nysgerrige journalister ikke jagte sådan en historie, og ville den amerikanske fødevare- og lægemiddeladministration (FDA) ikke stoppe administrationen af ​​det nye mystiske lægemiddel, indtil en omfattende undersøgelse var færdig?

Og frem for alt, ville sådan et stof ikke hurtigt være blevet en ledende mistænkt, der er værd at overveje for dets mulige rolle i dødsfaldene?

Lavere ned tilføjer Dowd i parentes:

(Hvis du er i tvivl om, hvorvidt mRNA-vacciner forårsage hjerteproblemer, se bilag 190, side 100, for et udsnit af XNUMX offentliggjorte artikler om vaccine-inducerede hjerteskader hos unge.)

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at misbruge nogen af ​​den naive tro, at der ikke er nogen årsagssammenhæng mellem dødsfald i massiv skala (fremhævet af Ed Dowd, blandt andre) og Covid-jabs, skal de blot gennemlæse tilgængelige beviser for misbrug, som f.eks. som nævnt nedenfor. Dette viser, at det er passende at anvende Kants kategoriske imperativ på de handlinger, der gav anledning til skabelsen af ​​disse 'eksperimentelle' farmaceutiske produkter – med den uundgåelige dom, at motivet bag deres fremstilling var ikke moralsk universaliserbar eller retfærdiggørende. 

I en videodiskussion som afslører kriminelt misbrug, er vi informeret om, at Pfizers mRNA 'vaccine' indeholder milliarder af programmerbare 'bots' i nanoskala - det vil sige 'nanobots', som kan tændes og slukkes, når de er blevet sprøjtet ind i menneskekroppen, og endda har en IP-adresse, så de er forbundet til internettet. De er udviklet af den israelske professor Ido Bachelet fra Bar-Ilan University i samarbejde med Pfizer, og som Bachelet forklarer i videoen, kan disse nanorobotter levere forskellige 'nyttelast' til den menneskelige krop – som så kan frigives, når de kontrollerer nanobotterne ønsker at gøre det. 

Som oplægsholderen i videoen påpeger, markerer denne bioteknologi aktualiseringen af ​​Klaus Schwabs såkaldte 'fjerde industrielle revolution', som har som mål at forbinde menneskers kroppe med internettet og til andre 'smarte' enheder, som kan 'kommunikere' med deres kroppe. Faktisk bliver vi mindet om, at Bill Gates og Microsoft (angiveligt) fik eneret til den menneskelige krop til at fungere som et computernetværk. 

Desuden kunne denne nano-bioteknologi bruges til godartede formål, såsom at levere et kræftbehandlingsmiddel til mennesker, men det kunne også bruges til at gøre det modsatte; nemlig at levere ondartede, ekstremt skadelige materialer til deres kroppe - såsom, vigtigst af alt, dem, der uden tvivl er indeholdt i de mRNA-pseudovacciner, der administreres til milliarder af mennesker over hele kloden. De såkaldte 'fakta-tjekkere' i den globale kabals tjeneste, der har til hensigt at skade resten af ​​menneskeheden - som de betragter som 'ubrugelige spisere' (se fra 7 minutter inde i videoen) – rutinemæssigt afvise, at Covid-'vaccinerne' øger risikoen for død, selvfølgelig. Dette er for eksempel tilfældet med Ed Dowds arbejde, diskuteret ovenfor. 

Ser det ud til, at de handlinger, der muliggør disse vidtrækkende bioteknologiske indgreb, kan forenes med Kants kategoriske imperativ? Bestemt ikke. De mennesker, der har orkestreret sådanne indblandinger, og stadig er i gang med at gøre det, kunne aldrig hævde, at motivet for deres handlinger er universelt; det vil sige, at den kunne forstås som en universel 'lov' for alle rationelle mennesker.

Hvis de skulle fremsætte en sådan påstand, ville det være performativt selvmodsigende, fordi det ville betyde, at de ville retfærdiggøre democid og også implicere sig selv som ofre. Sammenfattende: det iøjnefaldende fravær af moralsk retfærdiggørelse af de globalistiske neofascisters handlinger er en sørgelig indikation på, at det menneskelige samfund er blevet væsentligt forringet i moralske henseender. Det gælder heldigvis ikke for den menneskelige art i sin helhed. Udgivet under a Creative Commons Attribution 4.0 International licens
For genoptryk, sæt venligst det kanoniske link tilbage til originalen Brownstone Institute Artikel og forfatter.

Forfatter

  • Bert Olivier

    Bert Olivier arbejder ved Institut for Filosofi, University of the Free State. Bert forsker i psykoanalyse, poststrukturalisme, økologisk filosofi og teknologifilosofien, litteratur, film, arkitektur og æstetik. Hans aktuelle projekt er 'Forstå emnet i forhold til neoliberalismens hegemoni.'

    Vis alle indlæg

Doner i dag

Din økonomiske støtte fra Brownstone Institute går til at støtte forfattere, advokater, videnskabsmænd, økonomer og andre modige mennesker, som er blevet professionelt renset og fordrevet under vores tids omvæltning. Du kan hjælpe med at få sandheden frem gennem deres igangværende arbejde.

Abonner på Brownstone for flere nyheder

Hold dig informeret med Brownstone Institute